top of page

Tenshin Shoho Juku

Tenshin Shoho Juku

​会員段級資格

Ranks and Certification

● Non-inspection master

Ranzen Ohara, Sakiren Sugawara, Genmei Miyano, Rainbow Wind Honda

● Sandan Shihan

Ishide White Flame

● Second Master

Kodera Yukio, Hayakawa Soko , Ohara Tenjin , Matsuo Shogetsu , Tokito Akiyasu, Maehara Shiramizu , Nakatani Ai , Hayashi Nyosen

● First-stage master

Konishi Ryoun , Tomizawa Hanaho, Terasaki Kasho , Enomoto Hajime, Tamari Waterfall, Inagaki Imama, Shimoto Tenzan, Sekiguchi Tamari

● Second stage

Tencho Nakatani, Yoko Koizumi, Soramizu Amano

● First stage

Hiroyuki Sato, Satoru Chikauchi, Masako Ukon (Shambhala Branch Classroom), Atsuko Nakai (Kita-Kamakura Ryoun Branch Classroom),

Noriko Kumoi (Shambhala Branch Classroom), Tomoko Shimizu

bottom of page